Zapraszamy do quizu, a nawet dwóch! Zaczynijmy od wersji ciut łatwiejszej… (Odpowiedzi na końcu, ale nie wolno scrollować przed odpowiedzeniem na pytania!)…

 

1. Kiedy uchwalona została obecnie aktualna Konstytucja RP?

a.) 22. lipca 1976 r.

b.) 02. kwietnia 1997 r.

c.) 03. maja 1791 r.

d.) 25. maja 1997 r.

2. Kto – według tekstu samej Konstytucji – ustanowił Konstytucję RP?

a.) Sejm RP

b.) Zgromadzenie Narodowe RP

c.) Obywatele

d.) Suweren

3. „Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej .“

Tekst ten pochodzi z:

a.) Konstytucji RP z 1997 r.

b.) Konstytucji 3. maja 1791 r.

c.) Manifestu PKWN z 1944 r.

4. Wg. Konstytucji, władzę w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje:

a.) Rząd RP

b.) Prezes

c.) Naród

5. Najwyższym prawem RP jest:

a.) Traktat Lizboński

b.) 10 przykazań

c.) Konstytucja RP

6. Trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą po raz pierwszy w polskiej konstytucji zapisany został:

a.) w Konstytucji 3. maja 1791 r.

b.) w Konstytucji marcowej z 1921 r.

c.) w Konstytucji RP z 1997 r.

7. Czy wolność prasy zapisana jest w Konstytucji RP?

a.) tak, artykuł 14.

b.) niestety nie

c.) nie, lecz zapisana w ustawach i konwencjach międzynarodowych podpisanych przez Polskę.

8. „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.“ to artykuł 32…:

a.) Konstytucji PRL z 16. lutego 1976 r.

b.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

c.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

9. Artykuł „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.“ to…

a.) Teoria

b.) Rzeczywistość

c.) Absurd

10. „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.“ pisze w:

a.) Akcie końcowym KBWE z Helsinek z 1975 r.

b. ) Konstytucji RP z 1997 r.

c.) Zmienionym Regulaminie Facebooka z 27.grudnia 2016 r.

11. O przestrzeganiu Konstytucji RP orzeka:

a.) Trybunał Stanu

b.) Trybunał Konstytucyjny

c.) Trybunał Przyłębskiej

12. Z ilu różnych liter składa się słowo „Konstytucja“?

a.) 7

b.) 10

c.) 11

 

A poprawne odpowiedzi to…

1 – b

2 – c

3 – a

4 – c

5 – c

6 – a

7 – a

8 – b

9 – hmmmm…

10 – b

11 – a

12 – b

 


 

Jeśli udało Ci się poprawnie odpowiedzieć na wszystkie 12 pytań, zapraszamy do quizu ciut trudniejszego:

 

1. Z jakiej konstytucji pochodzi ninejszy cytat Preambuły?

W imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, składając Bożej Opatrzności dziękczynienie za dar niepodległości, pomni naszych ponad tysiącletnich dziejów związanych z chrześcijaństwem, wdzięczni poprzednim pokoleniom za ich wytrwałą pracę, poświęcenie i ofiary dla Polski, zrzuciwszy jarzmo obcej przemocy i komunizmu, zobowiązani do zachowania i umocnienia niepodległego Państwa Polskiego, pragnąc Rzeczypospolitej silnej prawdą, uczciwością i sprawiedliwością, naszą wolność i odpowiedzialność za los współczesnych i przyszłych pokoleń Narodu wyrażamy na kartach tej Konstytucji, która jest najwyższym prawem dla Rzeczypospolitej.”

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

2. Ustrój państwa, czyli czym jest Rzeczpospolita:

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe Sądy.“

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

3. Sejm:

Lud pracujący sprawuje władzę państwową przez swych przedstawicieli, wybieranych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.“

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

4. Władza wykonawcza:

„… Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania należy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. …“

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

5. Sądy i Trybunały:

Sędziowie są niezawiśli. W sprawowaniu swojego urzędu sędziowie Trybunału

Konstytucyjnego podlegają tylko Konstytucji, a sędziowie Trybunału Stanu i sądów podlegają tylko Konstytucji i ustawom.”

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

6. Samorządy:

Wojewodowie, prezydenci lub naczelnicy miast, naczelnicy dzielnic i naczelnicy gmin sprawują administrację państwową na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie z kierunkami ustalonymi przez organy nadrzędne.”

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

7. Gospodarka, mienie państwowe:

Mienie ogólnonarodowe, a w szczególności: złoża mineralne, podstawowe źródła energii, grunty państwowe, wody, lasy państwowe, kopalnie, państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, rolne i handlowe, państwowe urządzenia komunalne, banki, państwowe zasoby mieszkaniowe, drogi, państwowe środki komunikacji, transportu i łączności, radio, telewizja i film, państwowe instytucje socjalne, oświatowe, naukowe i kulturalne ? podlega szczególnej trosce i opiece państwa oraz wszystkich obywateli.”

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

8. Wolność wyznaniowa:

Wszystkim obywatelom poręcza się wolność sumienia i wyznania. Żaden obywatel nie może być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczony w prawach, przysługujących innym obywatelom. Wszyscy mieszkańcy Państwa Polskiego mają prawo wolnego wyznawania zarówno publicznie jak i prywatnie swej wiary i wykonywania przepisów swej religii lub obrządku, o ile to nie sprzeciwia się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej.“

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

9. Ochrona życia:

Każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.”

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

10. Ochrona danych osobowych:

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.”

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

11. Prawo do głowowania w wyborach parlamentarnych:

Prawo wybierania ma każdy obywatel polski bez różnicy płci, który w dniu ogłoszenia wyborów ukończył lat 21, używa w pełni praw cywilnych i zamieszkuje w okręgu wyborczym przynajmniej od przedednia ogłoszenia“

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010

12. Stan wyjątkowy:

Ustawa określa zakres dopuszczalnego ograniczenia wolności i praw zagwarantowanych w Konstytucji oraz inne skutki wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.”

a.) Konstytucja 3.maja 1791 r.

b.) Konstytucja II RP z 17. marca 1921 r.

c.) Konstytucja PRL z 16. lutego 1976 r.

d.) Konstytucja RP z 2.kwietnia 1997 r.

e.) Projekt Konstytucji IV RP Prawa i Sprawiedliwości z 2010 r.

Odpowiedzi:

Pytanie 1: e

Pytanie 2: b

Pytanie 3: c

Pytanie 4: a

Pytanie 5: b

Pytanie 6: c

Pytanie 7: c

Pytanie 8: b

Pytanie 9: e

Pytanie 10: d

Pytanie 11: b

Pytanie 12: e

Reklamy